top of page

Group

Public·10 members

Psixologiya testi: Sizin motivasiya mühitiniz nədir? (Psixoloji testlər və hedeflere çatmaq)


Psixologiya testi: Nədir, nə üçün lazımdır və necə edilir?
Psixologiya testi, insanın davranışlarını, duyğularını və düşüncələrini ölçmək və izləmək üçün istifadə olunan standartlaşdırılmış və ya qeyri-standartlaşdırılmış alətlərdir. Psixoloqlar psixoloji testlərdən istifadə edirlar ki, psixoloji problemlərin səbəbini, şiddətini və müddətini müəyyin edib, uyğun müalicə planı hazırlaya bilsinlәr. Bu mәqalәdә psixologiya testinin nә olduğunu, nә üçün lazım olduğunu vә necә edildiyini әtraflı şәkildә izah edәcәyik.


Psixologiya testi nәdir?
Psixologiya testi, insanın psixikiyyatını ölçmәk üçün istifadә olunan bir sıra suallar, tapşırıqlar vә ya stimullardan ibarәtdir. Bu sualların cavabları insanın xarakterini, intellektini, bacarıqlarını, mizacını, emosiyalarını vә ya psixopatologiyasını әks etdirir. Psixoloji testlәr obyektiv vә ya proyektiv ola bilәr:
psixologiya testi


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FM7KQcS9dAq&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2xsAlYAFrBLEqMFmRd2_XX • Obyektiv testlәrdә suallara bәlli cavablar verilir, mәsәlәn bәli/xeyr yaxud doğru/yalnış. • Proyektiv testlәrdә isә suallara gizli emosiyaları vә daxili münaqişƏlƏri açığa çıxarmaq üçün mühüm olan qeyri-müǝyyǝn stimullara reaksiya verilir.HƏr iki növ test dƏ psixolo Psixoloji testlər psixoloji ölçmənin əsas vasitələrindən biridir. Psixoloji ölçmə isə psixoloji xüsusiyyətləri sayısal və ya kateqoriyal şəkildə təsvir etmək üçün istifadə olunan bir prosesdir. Psixoloji ölçmənin üç əsas komponenti var: test, ölçü və qiymətləndirmə.


 • Test, psixoloji xüsusiyyətləri ölçmək üçün istifadə olunan standartlaşdırılmış alətdir. • Ölçü, testin nəticәsinә verilәn sayısal vә ya kateqoriyal dәyәrdir. • Qiymәtlәndirmә isә, ölçünün mәnasını vә әhәmiyyәtini tәhlil etmәk üçün istifadә olunan prosesdir.Psixoloji testlәrin tәtbiqi vә qiymәtlәndirmәsi mütәxәssislәr tәrәfindәn aparılmalıdır. Mütәxәssislәr testin mühüm xüsusiyyƏtlƏrini, mƏsƏlƏn etibarlılığını, düzgünlüyünü, standartlaşdırılmasını, normasını vƏ mühitini nƏzƏrƏ almalıdırlar. Etibarlılıq testin nƏticƏsinin tƏkrarlanmasının mümkünlüyünü göstƏrir. Düzgünlük isƏ testin nƏ ölçdüyünü vƏ nƏ qƏdƏr dözümlülük göstƏrdiyini Əks etdirir. Standartlaşdırılma testin hƏr kƏs üçün eyni şartlar altında tƏtbiq edilmƏsini tǝmin edir. Norma isǝ testin nǝticǝsinin digǝr insanlarla müqayisǝ edilmǝsi üçün istifadǝ olunan mǝlumatlardır. Mühit isǝ testin tǝtbiq edildiyi fiziki vǝ psixoloji şǝraitdir.


Psixoloji testlǝrin nümunǝlǝri vǝ mǝnbǝlǝri
Psixoloji testlǝrin çoxsaylı növü vǝ mǝnbǝsi var. Hǝr bir testin xüsusi mǝqsǝdi, formatı, sualları, ölçülǝri vǝ qiymǝtlǝndirmǝsi fǝrqlidir. Aşağıda psixoloji testlǝrin bazi populyar növ vǝ nümunǝlǝrini göstǝririk:


Testin adı


Testin növü


Testin mǝqsǝdi


Wechsler Zeka Testi (WZT)


Obyektiv


İntellektual bacarıqları ölçmək


Rorschach Testi


Proyektiv


Daxili emosiyaları vě münaqişělěri açığa çıxarmaq


Mayers-Briggs Tip İndikatoru (MBTI)


O Obyektiv


Şəxsiyyət tipini müəyyən etmək


Minnesota Çoxbölməli Şəxsiyyət Testi (MCŞT)


Obyektiv


Psixopatoloji və ya normal şəxsiyyət xüsusiyyətlərini ölçmək


Thematic Apperception Test (TAT)


Proyektiv


Motivasiya, arzu və fantaziyaları təhlil etmək


Bu testlərin hər biri haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün onların rəsmi veb-saytlarına və ya mütəxəssislərin yazdığı kitab və məqalələrə baxa bilersiniz. Psixoloji testləri özünüz də internetdə tapa bilersiniz, amma onların nəticәlәrinә tam etibar etmәmәlisiniz. Çünki bu testlәr standartlaşdırılmamış, etibarlı vә düzgün olmaya bilәr. Hәmçinin, psixoloji testlәrin nәticәlәri yalnız mütәxәssislәr tәrәfindәn doğru şәkildә qiymәtlәndirilә bilәr.


NƏticƏ
Psixologiya testi, insanın psixikiyyatını ölçmәk üçün istifadә olunan standartlaşdırılmış vә ya qeyri-standartlaşdırılmış alәtlәrdir. Psixoloji testlәrin mәqsƏdi, psixoloji problemlƏrin diaqnozu vƏ müalicƏsi, iş, tƏhsil vƏ şƏxsi inkişaf üçün psixoloji qiymƏtlƏndirmƏ vƏ psixoloji xüsusiyyƏtlƏrin tǝsviri vƏ tǝhlili kimi fƏrqli ola bilir. Psixoloji testlǝr obyektiv vǝ ya proyektiv ola bilir. Psixoloji testlǝrin tǝtbiqi vǝ qiymǝtlǝndirmǝsi mütǝxǝssislǝr tǝrǝfindǝn aparılmalıdır. Psixoloji testlǝrin çoxsaylı növü vǝ mǝnbǝsi var. Bu mǝqalǝdǝ psixologiya testinin nǝ olduğunu, nǝ üçün lazım olduğunu vǝ necǝ edildiyini ǝtraflı şǝkildǝ izah etdik.


FAQ
 • Psixologiya testi edilmadan őncě něyisě hazırlaşmalıyam?Psixologiya testi edilmadan őncě xüsusi bir hazırlığa ehtiyac yoxdur. Saděcě testin měqsědi, formatı, sualları, davametměsi vě qiymětlěndirměsi haqqında mütěxěssislěrděn mělumat ala bilersiniz. Test zamanı rahat geyinměk, yaxşı yatmaq, sağlam qidalanmaq vě su içměk faydalı ola bilir. • Psixologiya testinin něticěsinin gizliliyi necě těmin edilir?Psixologiya testinin nětic Psixologiya testinin nəticəsinin gizliliyi necə təmin edilir?Psixologiya testinin nəticəsinin gizliliyi, psixoloqların etik və qanuni məsuliyyətlərinə bağlıdır. Psixoloqlar, testin nəticəsini yalnız testi verən şəxs və ya onun təyin etdiyi şəxslərlə paylaşmalıdır. Testin nəticəsi, testi verən şəxsin razılığı olmadan başqa heç kim ilə paylaşılmamalıdır. Testin nəticəsi, testi verən şəxs üçün faydalı və ya zararlı ola biləcək məlumatları ehtiva edir. Bu səbəbdən, testin nəticəsinin gizliliyini qorumaq, psixoloqların ictimai və fərdi münasibәtlәrindә vacibdir. • Psixologiya testi edilmәsi üçün hansı hallarda psixoloğa müraciәt etmәk lazımdır?Psixologiya testi edilmәsi üçün bir çox hallarda psixoloğa müraciәt etmәk lazımdır. Mәsәlәn, әgәr siz: • Psixoloji problemlәriniz olduğunu düşünürsünüz vә ya başqaları sizdә psixoloji problemlәr gördüyünü deyir. • İşinizdә, tәhsilinizdә vә ya şәxsi hәyatınızda daha yaxşı performans göstәrmәk istәyirsiniz. • Özünüzü daha yaxşı tanımaq vә öz xarakterinizdә, intellektinizdә, bacarıqlarınızda vә ya mizacınızda dәyişiklik etmәk istәyirsiniz. • Başqaları ilә daha yaxşı münasibƏtlƏr qurmaq vƏ ƏmƏkdaşlıq etmƏk istƏyirsiniz.Bu hallardan hƏr hansı biri sizin üçün gündƏlik hƏyatınızda çƏtinlik yaradırsa, psixoloğa müraciƏt edib psixologiya testi edilmƏsini xahiş edƏ bilersiniz. Psixoloğunuz sizin üçün Ən uyğun testi seçib tǝtbiq edǝcǝk vǝ nǝticǝsini sizinlǝ paylaşacaqdır.


Psixologiya testinin nǝticǝsi mǝnim hǝyatımı necǝ tǝsir edir?Psixologiya testinin nǝticǝsi sizin hǝyatınızı müsbǝt vǝ ya mǝnfi tǝsir edƏ bilir. Müsbǝt tǝsirlǝrindǝn bazi bazıları aşağıdakılardır:


 • Özünüzü daha yaxşı tanıyırsınız və öz güclü və zəif cəhətlərinizi bilirsiniz. • Psixoloji problemlərinizə uyğun müalicə və ya məsləhət alırsınız. • İşinizdə, təhsilinizdə və ya şəxsi həyatınızda daha yaxşı qərarlar verir və daha uğurlu olursunuz. • Başqaları ilə daha yaxşı münasibətlər qurur və əməkdaşlıq edirsiniz.Mənfi təsirlərindən isə bəziləri aşağıdakılardır:


 • Testin nəticəsinin sizi yanlış və ya məhdud şəkildə təsvir etdiyini hiss edirsiniz. • Testin nəticəsindәn narazı qalır vә ya özünüzü pis hiss edirsiniz. • Testin nәticәsinә görә başqalarının sizin haqqınızda mәnfi fikirlәri yaranır vә ya sizinlә münasibәtlәri dәyişir. • Testin nәticәsinә әsaslanaraq sizin üçün uyğun olmayan iş, tәhsil vә ya hәyat yolu seçirsiniz.Bu sәbәbdәn, psixologiya testinin nәticәsini qƏbul etmƏk, ondan istifadƏ etmƏk vƏ ona görƏ hƏrƏkƏt etmƏk sizin öz seçiminizdir. Testin nƏticƏsi sizin hƏyatınızın yeganƏ mÜǝyyǝni deyil, sadǝcǝ sizin haqqınızda bazi mǝlumatlar verir. Siz isǝ öz potensialınızı, maraqlarınızı, hǝdǝflǝrinizi vǝ dǝyǝrlǝrinizi nǝzǝrǝ alaraq öz hǝyatınızı formalaşdıra bilersiniz.


Psixologiya testi edilmǝsi üçün hansı şǝrtlǝr asılı olmalıdır?Psixologiya testi edilmǝsi üçün bazi şǝrtlǝr asılı olmalıdır. Bunlardan bazi bazıları aşağıdakılardır:


psixologiya testi online


psixologiya testi yuklab olish


psixologiya testi savollari


psixologiya testi javoblari


psixologiya testi kitobi


psixologiya testi o'zbekcha


psixologiya testi ruscha


psixologiya testi inglizcha


psixologiya testi turkcha


psixologiya testi to'g'ri javoblar


psixologiya testi natijasi


psixologiya testi nima deydi


psixologiya testi shaxsni tanlash


psixologiya testi sevgini aniqlash


psixologiya testi oilaviy munosabatlar


psixologiya testi karyera tanlash


psixologiya testi stress bilan kurashish


psixologiya testi xarakter turlari


psixologiya testi mantiqiy savodxonlik


psixologiya testi yaratuvchi qobiliyatlar


psixologiya testi asabiyot turi


psixologiya testi intellektual daraja


psixologiya testi emotsional stabillik


psixologiya testi motivatsion faktorlar


psixologiya testi liderlik sifatlari


psixologiya testi kommunikativ qobiliyatlar


psixologiya testi konfliktlarni hal qilish


psixologiya testi o'z-o'zini boshqarish


psixologiya testi ijtimoiy faollik


psixologiya testi o'z-o'zini tanlash


psixologiya testi o'z-o'zini rivojlantirish


psixologiya testi o'z-o'zini qiymatlashtirish


psixologika testi o'z-o'zini ifodalash


psixologika testi o'z-o'zini ishontirish


psixologika testi o'z-o'zini qadrlash


psixolojiya testi xotira darajasi


psixolojiya testi diqqat to'plash


psixolojiya testi fikrlash tezligi


psixolojiya testi analitik qarash


psixolojiya testi kreativ fikrlash


psixolojiya testi muammolarni yechish


psixolojiya testi maqsadga erishish


psixolojiya testi uy bilan uyushish


psixolojiya tesit do'stlar bilan munosabatlar


psixolo


 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  bottom of page